Izdelava spletne strani 1A logo

HR

Dvojni strip

Pogoji poslovanja

1. Splošni del

1.1 Vse storitve, ki so navedene na spletnih straneh 1ainternet.com, opravlja podjetje 1A internet d.o.o. Izvajalec v nadaljevanju pomeni podjetje:

1A internet d.o.o.,
Naselje NEK 2,
8270 Krško, Slovenija.

Naročnik v nadaljevanju pomeni: podjetje, fizično osebo, fizično osebo, ki opravlja dejavnost, organizacijo, ki ji Izvajalec nudi storitve.

1.2 Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih nudi Izvajalec oziroma pri vseh pravnih odnosih med Izvajalcem in Naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga Naročnik, razen v primerih, kadar da Izvajalec v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

1.3 V primeru naročila po e-pošti ali telefonu šteje, da je Naročnik prebral pričujoče pogoje poslovanja ter da se z njimi v celoti strinja.

2. Obveznosti Izvajalca in Naročnika

2.1 Izvajalec se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno ter v dogovorjenem roku.

2.2 Izvajalec ne jamči za točnost podatkov na spletni strani 1ainternet.com, ki so zgolj informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene, neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti zaradi napak pri kateri koli opravljeni storitvi.

2.3 Pogodba med Naročnikom in Izvajalcem je sklenjena, ko Izvajalec pisno potrdi naročilo stranke.

2.4 Vpis osebnih podatkov v spletnem naročilu na strani 1ainternet.com je potreben izključno za pravilno izvajanje storitev. Izvajalec ne bo nikoli posredoval, prodal, dal v najem ali kako drugače trgoval z vašimi osebnimi podatki. Vaši osebni podatki ne bodo nikoli uporabljeni, če se ne strinjate z načinom uporabe.

2.5 Izvajalec jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti Naročnika ter jih pod nikakršnimi pogojih nima pravice dajati na razpolago tretjim osebam.

2.6 V kolikor Naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima Izvajalec pravico navesti ime Naročnika v svojih referencah. Izvajalec vse pridobljene podatke o Naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če Naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

2.7 Po opravljeni storitvi je Naročnik dolžan rezultate opravljene storitve pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni obliki. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Izvajalec reklamacije ne obravnava. Za kvaliteto storitev, ki jih Izvajalec opravi na izrecno željo Naročnika v neprimerno kratkem roku, Izvajalec ne jamči.

2.8 Zaradi kakršne koli zamude pri opravljanju storitev Naročnik ne more zavrniti izvedbe storitve in preklicati pogodbe. Izvajalec ni odgovoren v kakršnih koli okoliščinah za posledice kakršne koli zamude v izvedbi storitve.

2.9 Naročnik lahko prekliče naročilo v roku 3 ur po oddaji naročila po elektronski pošti ali telefonu.

2.10 Naročila sprejeta do 12 ure obravnavamo kot naročila sprejeta v tem dnevu, tako da rok začne teči s tem dnem.

2.11 Dogovorjeni roki se lahko spremenijo v primeru višje sile, kot je naravna katastrofa, izpad električnega omrežja za daljši čas ali daljše motnje v medmrežju.

2.12 Vsi oblikovani materiali ostajajo last podjetja 1A internet d.o.o. in so zaščiteni s pravom intelektualne lastnine. Uporabniku (naročniku )se dovoli uporaba pod komercialnimi pogoji oz. z izrecnim pisnim privoljenjem našega podjetja.

3. Sprememba pogojev

1A internet d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

4. Soglasje

Z uporabo storitev na spletni strani 1ainternet.com soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

5. Predračun in sklenitev pogodbe

5.1 Ocena stroškov in cene, ki jo je dal Izvajalec, le-tega ne zavezujejo. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe cene ali pogojev, v kolikor preden je dal ponudbo, ni imel vpogleda v celoten obseg storitev.

5.2 Rok, do katerega mora biti storitev opravljena, se določi ob pregledu gradiv in naročila. V čas opravljanja storitve niso vključeni dnevi ob koncu tedna in prazniki, dan naročila in dan zaključka.

5.3 V kolikor Naročnik pisno ali ustno sprejme ponudbo Izvajalca, ali pisno potrdilo Izvajalca o sprejetju naročila s strani Naročnika v primeru, da Izvajalec ni dal ponudbe, to pomeni sklenitev pogodbe.

5.4 Izvajalec lahko kot Naročnika smatra katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala Izvajalcu ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani.

5.5 Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri Izvajalcu, Izvajalca zavezujejo samo v primeru, kadar Izvajalec pisno potrdi takšne dogovore.

5.6 V primeru dvoma v plačilno sposobnost Naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih Naročnikov ter v drugih primerih, ko Izvajalec meni, da je to potrebno, ima Izvajalec pravico od Naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej.

6. Sprememba pogojev

6.1 Če ni drugače določeno je Naročnik zavezan v osmih (8) dneh plačati dogovorjeni znesek za opravljene storitve. Plačilo se izvede izključno na Izvajalčev transakcijski račun. V primeru zamud pri plačilu bo Izvajalec obračunal zakonite zamudne obresti.

6.2 Naročnik sme opravljene storitve uporabljati šele po tem, ko je bil zanje v celoti poravnan račun, ki ga je izstavil Izvajalec.

6.3 V kolikor želi Naročnik pred dogovorjenim rokom odpovedati že naročeno storitev, lahko to naredi izključno s pisnim obvestilom. V tem primeru je Naročnik dolžan Izvajalcu poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi njegove odpovedi.

6.4 Pravnim osebam se račun izstavi po opravljeni storitvi. V primeru velikih naročil (to oceni Izvajalec) se dinamika plačila dogovori posebej.

6.5 V primeru, da Naročnik ni poravnal svojega dolga tudi po tem, ko je že dobil opomin, lahko Izvajalec uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga (sodni postopek, angažiranje tretjih strani itd.).

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.